Impressum

Zum Hesborner Kuckuck
Jan Stekelenburg Gbr
Ölfestraße 22
59969 Hallenberg

Inschrijving rechtbank: Arnsberg
Inschrijvingsnummer: HRA 3321
USt.Nr. 309/5726/0074
USt.-Id.Nr: DE124285160

Telefoon: 02984 / 9213-0 Fax
: 02984 / 9213-333

info@hesbornerkuckuck.de
www.hesbornerkuckuck.de

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van de Hesborner Kuckuck. Het is over het algemeen mogelijk om de website van Hesborner Kuckuck te gebruiken zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Hesborner Kuckuck. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Hesborner Kuckuck tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Hesborner Kuckuck is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden herleid tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller

  De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker .

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke intentieverklaring die door de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling wordt gegeven waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Hesborn koekoek

Ölfestrae 22

59969 Hallenberg

Duitsland

Tel.: +49298492130

E-mail: info@hesbornerkuckuck.de

Website: www.hesbornerkuckuck.de

3. Cookies

De internetpagina’s van de Hesborner Kuckuck maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de Hesborner Kuckuck de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De Hesborner Kuckuck-website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die zijn toegankelijk via een toegangssysteem op onze website kunnen worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres),(7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Hesborner Kuckuck geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Hesborner Kuckuck en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten,om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, blijkt uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik gebruikt,die toerekenbaar is aan de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerkingsgebruik.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig strafrechtelijke opsporing mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Een doorgifte van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op verzoek aan iedere betrokkene te allen tijde welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of advies van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Hesborner Kuckuck kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoermasker.

De Hesborner Kuckuck informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan over het algemeen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure voor de eerste keer een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarmee de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een relevante registratie, zoals dit het geval kan zijn in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische voorwaarden . De in het kader van de nieuwsbriefservice verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene kan het abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken.In elke nieuwsbrief is een overeenkomstige link voor het intrekken van de toestemming. Verder bestaat de mogelijkheid om zich af te melden voor de verzending van de nieuwsbrief rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier te informeren.

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van Hesborner Kuckuck bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de ingebouwde trackingpixel kan de Hesborner Kuckuck herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de dubbele opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De Hesborner Kuckuck interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheden via de website

De website van de Hesborner Kuckuck bevat informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene.Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking . Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat hij de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG tegen de verwerking
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij Hesborner Kuckuck opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Hesborner Kuckuck zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek direct wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door Hesborner Kuckuck openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal Hesborner Kuckuck passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten van technische aard, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens uit deze andere gegevens verwerkers heeft verzocht, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is.In individuele gevallen regelt de medewerker van de Hesborner Kuckuck het nodige.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Hesborner Kuckuck opgeslagen persoonsgegevens wil verzoeken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Hesborner Kuckuck zorgt voor beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures,indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of wordt verricht in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit het geval is geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Hesborner Kuckuck.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, op grond van art. 6 lid 1 letter e of f DS-GVO plaatsvindt, om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De Hesborner Kuckuck zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Als de Hesborner Kuckuck persoonlijke gegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de Hesborner Kuckuck voor direct marketingdoeleinden, zal de Hesborner Kuckuck de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door Hesborner Kuckuck voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art 89 lid 1 DS-GGO’s, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de Hesborner Kuckuck of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, indien de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) op basis van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is,is toegestaan ​​en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Hesborner Kuckuck passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de legitieme Om de belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, om zijn eigen standpunt te uiten en om de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbescherming in sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit,de aanvraagdocumenten worden automatisch verwijderd twee maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

12. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG.
Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

13. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit.f AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

14. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract na te komen of te starten.

15. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene per geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

16. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming in Berlijn , in samenwerking met de Keulense IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke .

Gegevensbeschermingsverklaring met betrekking tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal deze informatie indien nodig ook aan derden doorgeven,indien wettelijk vereist of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met het algemene recht in overeenstemming met Section 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat wij kennis nemen van een specifieke rechtsschending.Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Op het moment van linken werd geen illegale inhoud gevonden. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitant van de website zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/